Informacja dotycząca zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich praw:

 1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych
  jest Grupa MITO Michał Tobiczyk z siedzibą w Katowicach (40-013)
  przy ul. Dyrekcyjnej 4/1
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy
  kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną
  na adres kontakt@odzyskujemypieniadze.pl lub pisma na adres
  siedziby Administratora, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu proponowania produktów i usług oferowanych przez Grupa
  MITO Michał Tobiczyk oraz podmiotów współpracujących
  w szczególności w ramach posiadanych stron internetowych, a to
  www.najlepszadecyzja.pl oraz www.odzyskujemypieniadze.pl
  oraz pośrednictwa Grupa MITO Michał Tobiczyk polegającego na
  prezentowaniu oferty kredytowej, ofert ubezpieczeniowych
  instytucji z którymi Grupa MITO Michał Tobiczyk ma podpisane
  umowy o współpracy oraz ofert usług prawno – finansowych
  polegających w szczególności na możliwościach odzyskiwania
  pieniędzy od instytucji finansowych w związku z wcześniejszą
  spłata kredytów konsumpcyjnych – na podstawie Pani/Pana
  zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (dalej: „RODO”),
  b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług
  Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa
  w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji
  handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub
  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
  i automatycznych systemów wywołujących,
  c) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,
  w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla
  realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [tzw. prawnie uzasadniony
  interes realizowany przez administratora], którymi dla
  Administratora jest cel, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj.
  realizacja marketingu bezpośredniego.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom
  (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które – z upoważnienia
  administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać

dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom
przetwarzającym – dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich,
marketingowych, a także IT.

 1. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której
  mowa w ust. 3 lit. a) powyżej np. mailowo lub pisemnie. Wycofanie
  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Przetwarzane danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO)
  będzie realizowane do czasu jej odwołania. Działania na danych,
  wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes
  Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu
  zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.
  Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych
  będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa
  nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich
  wykonania.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą
  przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
  tym do profilowania.
 4. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora
  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz
  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
  Ochrony Danych Osobowych.