Historia walki o odzyskanie opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Klient Kancelarii zawarł z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny AXA (tzw. polisolokata). Klient zdecydował się na rezygnację z polisolokaty i została mu naliczona oplata likwidacyjna. Odzyskanie jej okazało się możliwe.

Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy twierdził, że umowa po 20 latach opłacania składek może przynieść zysk porównywalny z emeryturą. W celu poparcia tych twierdzeń klientowi przedstawiona została symulacja zysków, jakie miał on osiągnąć po podpisaniu umowy. Dla klienta Kancelarii tego typu umowa miała bardzo istotne znaczenie. Miał on bowiem problemy zdrowotne i obawiał się, że nie będzie w stanie prowadzić swojej firmy do wymaganego ustawowo wieku emerytalnego. Alternatywna metoda oszczędzania stanowiła zatem dla niego gwarancję posiadania źródła utrzymania w przyszłości.

Brak korzyści z polisolokaty

Wbrew zapewnieniom ubezpieczyciela inwestycja nie przynosiła spodziewanych korzyści. Choć pracownik ubezpieczyciela przy zawieraniu umowy twierdził, że inwestycja ta gwarantuje niemal pewny zysk, okazało się, że wykresy przedstawione klientowi przy podpisywaniu umowy stanowiły jedynie luźne prognozy i w żaden sposób nie można było na ich podstawie wnioskować jaka będzie rentowność inwestycji w przyszłości. Z tego względu, po porozumieniu się ze specjalistą z zakresu finansów klient zdecydował się na zmianę alokacji swoich składek. Decyzja ta przyniosła jednak skutek odwrotny od oczekiwanego i zamiast zysku wiązała się z jeszcze większą stratą.

Odstąpienie od umowy i opłata likwidacyjna

Zdarzenie to skłoniło klienta do odstąpienia od umowy, która nie tylko nie gwarantowała mu zabezpieczenia na przyszłość, ale groziła utratą środków finansowych w obecnej chwili. Nie był on bowiem w stanie opłacać składki w początkowo zadeklarowanej wysokości. Prośba o jej obniżenie wysokości spotkała się z odmowną decyzją ubezpieczyciela. Z powodu nieopłacania składki w pierwotnie zadeklarowanej wysokości, co okazało się niezgodne z zapisami umowy, ubezpieczyciel zablokował polisę. Jej ponowne aktywowanie wymagało dokonania wpłaty w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.

Klient oczekiwał, że odstąpienie od umowy spowoduje zwrot uiszczonej przez niego składki. Ubezpieczyciel skorzystał z zawartych w umowie zapisów i z uwagi na rozwiązanie przez klienta umowy potrącił z jego składek opłatę likwidacyjną w wysokości kilkunastu tysięcy złotych.

Ponieważ prowadzenie negocjacji na etapie polubownym nie przyniosło rezultatu, klient zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Kancelaria w pozwie przeciwko ubezpieczycielowi domagała się zwrotu naliczonej opłaty. Ubezpieczycielowi zarzucono, że zapisy dotyczące opłaty likwidacyjnej stanowią tzw. klauzule niedozwolone i z tego powodu nie mają one mocy wiążącej.

AXA Życie T.U. S.A. nie zgodziła się z tą interpretacją i wniosła o oddalenie powództwa. W ocenie ubezpieczyciela postanowienia te nie mogły zostać uznane za niedozwolone z uwagi na fakt, iż dotyczyły one głównych świadczeń stron. W takim wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest możliwe uznanie ich za niedozwolone, a w konsekwencji niewiążące dla stron umowy.

Brak podstaw do naliczenia opłaty

Rozpatrujący sprawę sąd nie zgodził się z argumentacją ubezpieczyciela i w całości uwzględnił powództwo. Sąd wskazał, że wysokość zastrzeżonych przez ubezpieczyciela opłat, które w przypadku odstąpienia od umowy zapłacić miał klient była niewspółmierna i zbyt wygórowana w stosunku do poniesionych przez ubezpieczyciela nakładów i utraconych korzyści, jak również do faktycznie uzyskanej przez klienta ochrony ubezpieczeniowej. Sąd uznał, że w przypadku odstąpienia od umowy przed końcem okresu, na który została ona zawarta, zwrócona powinna zostać cała składka wpłacona z góry za okresy przypadające po rozwiązaniu umowy po potrąceniu składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Tym samym niedopuszczalne było naliczanie przez ubezpieczyciela jakichkolwiek opłat za okres następujący po odstąpieniu przez klienta od umowy. Sąd nie miał wątpliwości, iż zapisy dotyczące opłaty likwidacyjnej powinny być ocenione jako nieprecyzyjne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszająca interesy konsumenta, a w konsekwencji – jako nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem – za niedozwolone postanowienie umowne. Tym samym zapisy te nie miały mocy wiążącej.

Opłata likwidacyjna – odzyskanie

Ostatecznie sąd uznał, iż brak było podstaw do naliczenia klientowi opłaty z tytułu odstąpienia przez niego od umowy. Przeciwnie, działania AXA Życie T.U. S.A. prowadziło do bezpodstawnego wzbogacenia ubezpieczyciela kosztem konsumenta. Z tego względu sąd nakazał zwrot całości naliczonej opłaty likwidacyjnej.

Od wyroku sądu I instancji AXA Życie T.U. S.A. wniosło apelację, w której towarzystwo powieliło argumentację zaprezentowaną w I instancji. Klika dni temu sąd rozpoznający apelację oddalił ją i tym samym Towarzystwo musi zwrócić klientowi całość ulokowanych składek…

*źródło: http://www.dkow.pl